Liturgia mszy św. we Wtorek Wielkanocny

Wtorek w Oktawie Wielkanocy

ANTYFONA NA WEJŚCIE Por. Syr 15, 3-4

Pan ich napoił wodą mądrości, * tak ich umocnił, że
się nie zachwieją; * i na wieki ich wywyższy. * Alleluja.

Odmawia się Chwała na wysokości.

KOLEKTA

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś
swojemu ludowi zbawienie, * udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął
pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować
na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Nie odmawia się Wierzę.

PIERWSZE CZYTANIE Dz 2, 36-41

Chrzest pierwszych wyznawców Chrystusa

Czytanie z
Dziejów Apostolskich

W dniu
Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: «Niech cały dom Izraela wie z
niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i
Panem, i Mesjaszem».

Gdy to
usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali
Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i
niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których
Pan, Bóg nasz, powoła».

W wielu też
innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego
przewrotnego pokolenia!»

Ci więc, którzy
przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około
trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

PSALM
RESPONSORYJNY Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 5b)

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
albo: Alleluja.

Słowo Pana jest
prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana
zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza
oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

ŚPIEW PRZED
EWANGELIĄ Ps 118 (117), 24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto dzień,
który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

EWANGELIA J 20,
11-18

Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie

Słowa Ewangelii
według Świętego Jana

Maria Magdalena
stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i
ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa –
jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.

I rzekli do
niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»
Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».

Gdy to
powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to
Jezus.

Rzekł do niej
Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»
Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go
przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę».

Jezus rzekł do
niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku:
«Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu!

Rzekł do niej
Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast
udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego”».

Poszła Maria
Magdalena i oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej powiedział.

Oto słowo
Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich
wiernych + i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę * i doszli
do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1 prefacja wielkanocna

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i
zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza (tej nocy, w
tym dniu, w tym czasie) * uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus
został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, * który zgładził
grzechy świata. * On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą * i zmartwychwstając
przywrócił nam życie.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie
ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn
ku Twojej chwale, * nieustannie wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są
niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który
idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Kol 3, 1-2

Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, *
szukajcie tego, co w górze, * gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, * dążcie
do tego, co w górze. * Alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, + i przygotuj do
wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, * którym udzieliłeś wielkiej łaski
chrztu świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.